ZEMLJIŠKI KATASTER
- ureditev meje
- parcelacija
- izravnava meje
- evidentiranje zemljišča
pod stavbo

- spremembe
- označitev meje
- nova izmera
- komasacija

KATASTER STAVB
- vpis stavbe
- spreminjanje podatkov


INŽENIRSKA GEODEZIJA
- izdelava geodetskih
načrtov

- kontrolne meritve
- zakoličba objektov in infrastrukture
-evidentiranje gospodarske javne infrastrukture

ENERGETSKO SVETOVANJE
- izdelava termovizijskih
posnetkov in analiz

- izdaja energetskih izkaznic stavb

 

Vpis objektov gospodarske javne infrastrukture v zbirni kataster GJI

V zbirni kataster GJI se evidentirajo objekti gospodarske javne infrastrukture, kot so vodovodna, kanalizacijska, električna omrežja, telekomunikacije, plinovodi in podobno.

Potek postopka:
- stranka naroči geodetsko storitev pri geodetskem podjetju,
- na terenu se določi položaj in višina vodov, jaški, zasuni in podobno,
- izdelava elaborata vpisa oziroma sprememb podatkov gospodarske javne infrastrukture,
- oddaja elaborata na geodetsko upravo,
- geodetska uprava izda obvestilo o vpisu objektov v zbirni kataster GJI.

 
 
Vse pravice pridržane © ABC GEO d.o.o., info@abcgeo.si