ZEMLJIŠKI KATASTER
- ureditev meje
- parcelacija
- izravnava meje
- evidentiranje zemljišča
pod stavbo

- spremembe
- označitev meje
- nova izmera
- komasacija

KATASTER STAVB
- vpis stavbe
- spreminjanje podatkov


INŽENIRSKA GEODEZIJA
- izdelava geodetskih
načrtov

- kontrolne meritve
- zakoličba objektov in infrastrukture
-evidentiranje gospodarske javne infrastrukture

ENERGETSKO SVETOVANJE
- izdelava termovizijskih
posnetkov in analiz

- izdaja energetskih izkaznic stavb

 

Evidentiranje zemljišča pod stavbo

Če objekt še ni evidentiran v zemljiškem katastru (po starem: VRIS OBJEKTA).

V zemljiškem katastru se objekt evidentira s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu, s površino zemljišča pod stavbo in z identifikacijsko oznako stavbe.
Če naročnik zahteva evidentiranje zemljišča pod stavbo, ki je v lasti enega lastnika in ima en del stavbe, je potrebno zahtevi za evidentiranje zemljišča pod stavbo priložiti elaborat za evidentiranje stavbe, ki združuje elaborat za vpis zemljišča pod stavbo in elaborat za vpis stavbe v kataster stavb.
Če na zemljišču stoji večstanovanjska stavba, je smiselno hkrati z določitvijo zemljišča pod stavbo, izdelati tudi elaborat za vpis stavbe v kataster stavb.

 
 
Vse pravice pridržane © ABC GEO d.o.o., info@abcgeo.si