ZEMLJIŠKI KATASTER
- ureditev meje
- parcelacija
- izravnava meje
- evidentiranje zemljišča
pod stavbo

- spremembe
- označitev meje
- nova izmera
- komasacija

KATASTER STAVB
- vpis stavbe
- spreminjanje podatkov


INŽENIRSKA GEODEZIJA
- izdelava geodetskih
načrtov

- kontrolne meritve
- zakoličba objektov in infrastrukture
-evidentiranje gospodarske javne infrastrukture

ENERGETSKO SVETOVANJE
- izdelava termovizijskih
posnetkov in analiz

- izdaja energetskih izkaznic stavb

 

Izdelava geodetskih načrtov

Geodetski načrt se izdela:

- pred gradnjo za potrebe projektne dokumentacije pri novogradnjah ali dozidavah obstoječih objektov,
- po gradnji za pridobitev uporabnega dovoljenja,
- pred rušenjem objekta za projekt rušenja.

Na geodetskem načrtu je prikazano dejansko stanje objektov, prometnic, vegetacije in komunalnih vodov na terenu, vključno s parcelnimi mejami, in sicer na območju 25 metrov od mesta gradnje.

Potek postopka:

- stranka naroči geodetsko storitev pri geodetskem podjetju,
- na terenu se posnamejo vsi obstoječi objekti in komunalni vodi,
- izris geodetskega načrta s parcelnimi mejami in izdelava certifikata,
- oddaja geodetskega načrta stranki oziroma projektantu.


 
 
Vse pravice pridržane © ABC GEO d.o.o., info@abcgeo.si