ZEMLJIŠKI KATASTER
- ureditev meje
- parcelacija
- izravnava meje
- evidentiranje zemljišča
pod stavbo

- spremembe
- označitev meje
- nova izmera
- komasacija

KATASTER STAVB
- vpis stavbe
- spreminjanje podatkov


INŽENIRSKA GEODEZIJA
- izdelava geodetskih
načrtov

- kontrolne meritve
- zakoličba objektov in infrastrukture
-evidentiranje gospodarske javne infrastrukture

ENERGETSKO SVETOVANJE
- izdelava termovizijskih
posnetkov in analiz

- izdaja energetskih izkaznic stavb

 

Kontrolne meritve

Kontrolne meritve položaja in višine objektov se opravljajo pred in po gradnji objektov, ki lahko povzročijo premike terena in s tem deformacije na objektu samem in na bližnjih objektih.

Potek postopka:
- stranka naroči geodetsko storitev pri geodetskem podjetju,
- na objektu se vgradijo reperji in druge kontrolne točke,
- na terenu se določijo položaji reperjev in drugih kontrolnih točk,
- meritve se opravljajo v določenih časovnih intervalih,
- izdelava poročila o premikih objekta.

 
 
Vse pravice pridržane © ABC GEO d.o.o., info@abcgeo.si