ZEMLJIŠKI KATASTER
- ureditev meje
- parcelacija
- izravnava meje
- evidentiranje zemljišča
pod stavbo

- spremembe
- označitev meje
- nova izmera
- komasacija

KATASTER STAVB
- vpis stavbe
- spreminjanje podatkov


INŽENIRSKA GEODEZIJA
- izdelava geodetskih
načrtov

- kontrolne meritve
- zakoličba objektov in infrastrukture
-evidentiranje gospodarske javne infrastrukture

ENERGETSKO SVETOVANJE
- izdelava termovizijskih
posnetkov in analiz

- izdaja energetskih izkaznic stavb

 

Označitev meje z mejniki v naravi

Če je bila meja že urejena, v naravi pa ni mejnikov.

O času izvedbe obvestimo mejaše in ponovno označimo mejo z mejniki v naravi.

 
 
Vse pravice pridržane © ABC GEO d.o.o., info@abcgeo.si