ZEMLJIŠKI KATASTER
- ureditev meje
- parcelacija
- izravnava meje
- evidentiranje zemljišča
pod stavbo

- spremembe
- označitev meje
- nova izmera
- komasacija

KATASTER STAVB
- vpis stavbe
- spreminjanje podatkov


INŽENIRSKA GEODEZIJA
- izdelava geodetskih
načrtov

- kontrolne meritve
- zakoličba objektov in infrastrukture
-evidentiranje gospodarske javne infrastrukture

ENERGETSKO SVETOVANJE
- izdelava termovizijskih
posnetkov in analiz

- izdaja energetskih izkaznic stavb

 

Parcelacija

Če želite združiti ali deliti parcele.

Novonastale parcele dobijo nove parcelne številke in so lahko samostojen predmet pravnega posla (npr. prodaje).

V kolikor meje, ki se jih parcelacijske linije dotikajo niso urejene, je potrebna tudi ureditev teh meja.


 
 
Vse pravice pridržane © ABC GEO d.o.o., info@abcgeo.si