ZEMLJIŠKI KATASTER
- ureditev meje
- parcelacija
- izravnava meje
- evidentiranje zemljišča
pod stavbo

- spremembe
- označitev meje
- nova izmera
- komasacija

KATASTER STAVB
- vpis stavbe
- spreminjanje podatkov


INŽENIRSKA GEODEZIJA
- izdelava geodetskih
načrtov

- kontrolne meritve
- zakoličba objektov in infrastrukture
-evidentiranje gospodarske javne infrastrukture

ENERGETSKO SVETOVANJE
- izdelava termovizijskih
posnetkov in analiz

- izdaja energetskih izkaznic stavb

 

Sprememba vrste rabe, katastrske kulture in razreda in sprememba bonitete zemljišč

Če v zemljiškem katastru vpisana kultura ne ustreza dejanskemu stanju v naravi.

Podlaga za evidentiranje spremembe vrste rabe, katastrske kulture in katastrskega razreda je elaborat spremembe vrste rabe, katastrske kulture in katastrskega razreda. Strokovna dela v zvezi s katastrsko klasifikacijo kmetijskih zemljišč in gozdov izvede kmetijski ali gozdarski strokovnjak z ustrezno izobrazbo in s pooblastilom predstojnika geodetske uprave.
Na podlagi njegovega elaborata se izdela elaborat za oddajo na geodetsko upravo.

 
 
Vse pravice pridržane © ABC GEO d.o.o., info@abcgeo.si