ZEMLJIŠKI KATASTER
- ureditev meje
- parcelacija
- izravnava meje
- evidentiranje zemljišča
pod stavbo

- spremembe
- označitev meje
- nova izmera
- komasacija

KATASTER STAVB
- vpis stavbe
- spreminjanje podatkov


INŽENIRSKA GEODEZIJA
- izdelava geodetskih
načrtov

- kontrolne meritve
- zakoličba objektov in infrastrukture
-evidentiranje gospodarske javne infrastrukture

ENERGETSKO SVETOVANJE
- izdelava termovizijskih
posnetkov in analiz

- izdaja energetskih izkaznic stavb

 

Spreminjanje podatkov katastra stavb

Če želite spreminjati podatke iz katastra stavb:

- sprememba številke stavbe ali številke dela stavbe,
- sprememba lege, oblike ali površine,
- sprememba dejanske rabe,
- sprememba številke stanovanja ali poslovnega prostora,
- združitev in delitev stavbe ali dela stavbe,
- vpis novega dela stavbe,
- izbris stavbe ali dela stavbe.

 
 
Vse pravice pridržane © ABC GEO d.o.o., info@abcgeo.si