ZEMLJIŠKI KATASTER
- ureditev meje
- parcelacija
- izravnava meje
- evidentiranje zemljišča
pod stavbo

- spremembe
- označitev meje
- nova izmera
- komasacija

KATASTER STAVB
- vpis stavbe
- spreminjanje podatkov


INŽENIRSKA GEODEZIJA
- izdelava geodetskih
načrtov

- kontrolne meritve
- zakoličba objektov in infrastrukture
-evidentiranje gospodarske javne infrastrukture

ENERGETSKO SVETOVANJE
- izdelava termovizijskih
posnetkov in analiz

- izdaja energetskih izkaznic stavb

 

Termovizija

Termovizija je metoda infrardeče termografije, s katero izvajamo brezkontaktne meritve temperature in prikažemo porazdelitve toplote po površini elementa, naprave ali objekta. Termovizija omogoča zelo natančne brezkontaktne meritve temperature z velikih razdalj in porazdelitev toplote na merjencu. Termovizija omogoča identifikacijo napak in toplotnih izgub objekta.

S termokamero hitro, enostavno in zanesljivo najdemo šibka mesta v sistemu za prenos energije. Lociranje napake v talnem ogrevanju, na primer počene cevi, je s termokamero opravljeno v nekaj minutah in na nekaj cm natančno. Termokamera nam pomaga tudi pri iskanju izgubljenih napeljav ali predmetov (tudi mikrofonov) prekritih z ometom.

 
Možnosti uporabe
- pregledovanje in nadzorovanje terena pri zmanjšani vidljivosti (noč, prah, dim, meglice),
- daljinsko merjenje temperature,
- merjenje toplotnih izgub stavb, iskanje toplotnih mostov in vlažnih mest, ugotavljanje kvalitete izolacijskih materialov,
- proizvodnja in distribucija električne energije; pregledi in nadzorovanje generatorjev, napetostnih regulatorjev, relejev, transformatorjev, stikališč, toplotnih izmenjevalcev, hladilnih stolpov, visoko in nizkonapetostnih linij, kablov,
- vzdrževanje energetske opreme,
- nadzorovanje ležajev (pregrevanje, disipacija toplote, mazanje, itd.),
- pregledovanje tiskanih vezij,
- merjenje in analiza mehanskih napetosti, ki so posledica dinamičnih obremenitev (vibracije),
- odkrivanje začetnih požarov v rudnikih,
- zgodnje odkrivanje motenj in bolezni vegetacije,
- odkrivanje plitvo zakopanih in zazidanih objektov ter napeljav,
- iskanje preživelih v elementarnih nesrečah in v dimu gorečih stavb, izd.
 
Vse pravice pridržane © ABC GEO d.o.o., info@abcgeo.si