ZEMLJIŠKI KATASTER
- ureditev meje
- parcelacija
- izravnava meje
- evidentiranje zemljišča
pod stavbo

- spremembe
- označitev meje
- nova izmera
- komasacija

KATASTER STAVB
- vpis stavbe
- spreminjanje podatkov


INŽENIRSKA GEODEZIJA
- izdelava geodetskih
načrtov

- kontrolne meritve
- zakoličba objektov in infrastrukture
-evidentiranje gospodarske javne infrastrukture

ENERGETSKO SVETOVANJE
- izdelava termovizijskih
posnetkov in analiz

- izdaja energetskih izkaznic stavb

 

Ureditev meje

Če želite vedeti, kje natančno poteka meja z Vašimi sosedi in meja ni označena z mejniki oz. je označena in niste prepričani, če so mejniki na pravem položaju.

Urejena meja je meja, ki je v zemljiškem katastru evidentirana na podlagi dokončne upravne ali pravnomočne sodne odločbe in ima koordinate mejnih točk določene s predpisano natančnostjo, kar v praksi praviloma pomeni, da ste imeli mejo urejeno po letu 2000.

Po opravljeni mejni obravnavi, kamor so vabljeni vsi lastniki sosednjih zemljišč, s katerimi mejo urejamo, izdelamo elaborat, ki ga oddamo na pristojno geodetsko upravo, kjer sledi upravni postopek evidentiranja v zemljiškem katastru. Rezultat tega postopka je odločba.

 
 
Vse pravice pridržane © ABC GEO d.o.o., info@abcgeo.si