ZEMLJIŠKI KATASTER
- ureditev meje
- parcelacija
- izravnava meje
- evidentiranje zemljišča
pod stavbo

- spremembe
- označitev meje
- nova izmera
- komasacija

KATASTER STAVB
- vpis stavbe
- spreminjanje podatkov


INŽENIRSKA GEODEZIJA
- izdelava geodetskih
načrtov

- kontrolne meritve
- zakoličba objektov in infrastrukture
-evidentiranje gospodarske javne infrastrukture

ENERGETSKO SVETOVANJE
- izdelava termovizijskih
posnetkov in analiz

- izdaja energetskih izkaznic stavb

 

Vpis stavbe in delov stavbe v kataster stavb

Če želite enega ali več delov stavbe vpisati v kataster stavb.

Stavba ima enega ali več delov in skupne dele. Posamezni del stavbe je prostor oziroma skupina prostorov v stavbi, ki so lahko samostojni predmet pravnega prometa (npr. prodaje).

Če zemljišče pod stavbo v zemljiškem katastru ni evidentirano, je potrebno poleg vpisa stavbe in njenih delov v kataster stavb izdelati tudi elaborat za evidentiranje zemljišča pod stavbo (po starem vris objekta v zemljiškem katastru). Če stavbi ni določena hišna številka, mora vlagatelj vložiti tudi zahtevo za določitev hišne številke.

Če je stavba v lasti enega lastnika in ima en del (najpogostejši primer so enostanovanjske hiše), se izdela skupen elaborat, ki vsebuje sestavine elaborata za vpis zemljišča pod stavbo in sestavine elaborata za vpis stavbe v kataster stavb.

 
 
Vse pravice pridržane © ABC GEO d.o.o., info@abcgeo.si