ZEMLJIŠKI KATASTER
- ureditev meje
- parcelacija
- izravnava meje
- evidentiranje zemljišča
pod stavbo

- spremembe
- označitev meje
- nova izmera
- komasacija

KATASTER STAVB
- vpis stavbe
- spreminjanje podatkov


INŽENIRSKA GEODEZIJA
- izdelava geodetskih
načrtov

- kontrolne meritve
- zakoličba objektov in infrastrukture
-evidentiranje gospodarske javne infrastrukture

ENERGETSKO SVETOVANJE
- izdelava termovizijskih
posnetkov in analiz

- izdaja energetskih izkaznic stavb

 

Zakoličba objektov

Zakoličba pomeni prenos objektov iz načrta na teren. Pogoj za zakoličbo je izdano gradbeno dovoljenje.

Potek postopka:
- stranka na naroči geodetsko storitev pri geodetskem podjetju,
- na terenu se po potrebi opravi groba zakoličba za položaj in višino izkopa,
- sledi fina zakoličba vogalov in osi objekta z zavarovanjem na profile,
- izdelava zapisnika o zakoličenju objekta.

 
 
Vse pravice pridržane © ABC GEO d.o.o., info@abcgeo.si